Aquest correu electrònic procedeix de la  Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM i pot contenir INFORMACIÓ CONFIDENCIAL a la qual només té dret a accedir el destinatari. Conforme al Codi Penal serà castigat el que, per a descobrir els secrets o vulnerar la intimitat d’un altre, sense el seu consentiment, s’apodere de missatges de correu electrònic. També incorre en delicte aquell que descobrís, revelés o cedís dades reservades de persones jurídiques, sense el consentiment dels seus representants.

D’altra banda, el tractament desautoritzat de dades de caràcter personal pot suposar una infracció de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que estableix multes de fins a 600.000€. Si Vè. No és el destinatari que figura a dalt, o la persona responsable de la seua entrega al mateix, haurà d’abstenir-se d’examinar o utilitzar el seu contingut, realitzar còpies o lliurar-ho a persona diferent. Si Vostè ha rebut aquest correu per error, li preguem que ens informe immediatament al número de telèfon 963922902 o a l’adreça de correu electrònic info@faavem.org i tinga l’amabilitat d’eliminar-ho del seu sistema i de no copiar el missatge ni divulgar el seu contingut o cap persona. Moltes gràcies.

Conforme a la Llei de Serveis de la Societat de les Informació i de la Informació i del Comerç Electrònic, i a la vigent Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les seues dades seran incloses en un fitxer automatitzat del que és titular la Federació Valenciana d’Estudiants amb la finalitat de ser utilitzats per a contactar-li i informar-li en el marc de les nostres activitats. Si no ens manifesta el contrari entenem que Vostè consenteix el tractament indicat. Pot exercitar els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant escrit dirigit a la Federació Valenciana d’Estudiants , Carrer de Quart, 66 46008 València, juntament amb una fotocòpia del DNI.

VAL CAS